Hizmet Alanları ŞemasıMühendislik Hesapları

Engineering Calculations

Tasarlanacak olan sistemin tüm hesaplamaları TURKWATT Mühendisleri tarafından hazırlanır ve uygulama için hazır hale getirilir.

All calculatiouns being made of for the system to be designed, are prepared by the engineers in TURKWATT , and made ready for applications.


Saha Yerleşim ve Sistem Tasarımı

Site Location and System Design

Hazırlanan hesaplamalar ile birlikte sahanın coğrafi konumu ve diğer fiziksel bilgiler tasarlanarak teklif öncesi sunum için hazırlanır.

Together with the calculations being made, the field’s geopraphical location, and other physical informations are designed and presented prior to the bidding.


Üretim Değerleri ve Teklif Sunumu

Production Values and Bidding Submission

Sistem içerisinde kullanılması uygun görülmüş ve tasarımı bitmiş olan projenin günlük, aylık ve yıllık üretim değerleri teklif ile birlikte hazırlanıp yatırımcıya sunulur.

The Daily, monthly and annoual production values of the project, appoved for use in the system and desing of which is completed, are submitted to the investors with bidding.


Proje Çizimi

Project Drawing

Yatırımcı tarafından onaylanan teklif sonrasında, TURKWATT Mühendislerinin çizdiği elektrik projeleri iş akışı için elektik üretim dağıtım şirketleri ile TURKWATT montaj ekibine sunulur.

After the approval of the bidding by investor, The electricity projects drawn by the engineers in TURKWATT installations team, electricity distribution, and transmission companies for the workflow.


Montaj ve Bakım

Installation an Maintenance

Projelendirilmiş sistemin montajı için belirlenen ekipler sahaya ulaştırılır ve uygun dönem seçilerek plana alınır. Montajı bitirilen işlerin bakım ve servis işlemleri için yapılan anlaşma sonucunda sistemin bakımları gerçekleştirilir.

The team, set for mounting of the projected system, is transferred to the field, and the appropriate period for installation and service operations have been performed are carried out as a result of the aggrement made with the investor.